GDPR

Ochrana osobních údajů.

GDPR

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů

Společnost OptoWAY s.r.o. (Správce) prohlašuje, že ke zpracování osobních údajů přistupuje s veškerým respektem k povaze těchto údajů, jejich ochraně a účelu zpracování a zpracovává je v souladu s Nařízením 2016/679 (GDPR) a další platnou legislativou.

Správce osobních údajů
OptoWAY s.r.o.
Kamenická 1994, Mělník
PSČ 276 01
IČ: 05262631

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 260744.

Společnost OptoWAY s.r.o. jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Kontaktní údaje: Rostislav Kocman, rostislav.kocman@gmail.com.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování

Společnost OptoWAY s.r.o. zpracovává tyto kategorie osobních údajů o zákaznících OptoWAY s.r.o.:

Právními důvody pro zpracování osobních údajů jsou:

Příjemci osobních údajů mohou být Orgány činné v trestním řízení v případě žádostí podle §88a Trestního řádu, v rozsahu určeném zákonem 127/2005 Sb. (o elektronických komunikacích) a vyhláškou 357/2012 Sb. a provozovatelé registrů klientských informací.

Principy a zásady zpracovávání osobních údajů

Ve společnosti OptoWAY s.r.o. zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením 2016/679. Zpracováváme jen ty údaje, které nezbytně potřebujeme pro poskytování našich služeb, plnění vyplývající ze smluv, jejichž zpracování nám ukládá legislativa nebo které potřebujeme z důvodů oprávněných zájmů OptoWAY s.r.o. Osobní údaje udržujeme aktuální, ukládáme, zpracováváme a likvidujeme je bezpečným způsobem. Chráníme osobní údaj před ztrátou, zneužitím a neautorizovaným přístupem.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Práva subjektu osobních údajů

Povinnost poskytnout osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené na žádost subjektu údajů – bez poskytnutí těchto údajů není možné službu zapojit (nelze identifikovat místo, kde má dojít k zapojení služby a identifikovat osobu účastníka podle zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikací) a není možné posílat pravidelné měsíční vyúčtování služeb. Provozní a lokalizační údaje jsou sbírány na základě zákonné povinnosti pro podnikatele v elektronických komunikacích podle zákona 127/2005 Sb. v rozsahu stanoveném vyhláškou 357/2012 Sb. v pseudonymizované podobě a jsou ztotožněny s konkrétním účastníkem v okamžiku žádosti orgánů činných v trestním řízení podle §88a nebo dalších oprávněných podle zákona.

Informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

U správce osobních údajů nedochází při zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování a profilování.

V Mělníku, 25. 5. 2018